لایه شیپ افتر افکتس

لایه شیپ افتر افکتس

فصل پنجم آموزش ساخت موشن گرافیک تبلیغاتی و لوگو موشن اختصاصی به شناخت لایه‌های شیپ در 24 جلسه مفصل اختصاص دارد.

فهرست سرفصل‌ها

لایه شیپ برداری Shape Layer

ماهیت برداری شیپ ها

ابزار و راه طراحی و ویرایش شیپ

باز کردن شیپ بسته Closed Shaped

اهمیت کسب مهارت ویرایش شیپ

ابزار شیپ های آماده افتر

شیپ آماده روی لایه ورودی یا سالید

انواع شیپ های آماده افتر مربع مستطیل گوشه گرد Rounded Rectangle

وسط انداختن خودکار چرخش و بزرگنمایی Center Anchor Point

حرکت آهن ربایی با گرفتن کلید شیفت در شیپ آماده

ابزار دایره و بیضی Ellipse Tool

ابزار چند ضلعی Polygon Tool

ابزار ستاره Star Tool

پنل جاگذاری یا الاین خودکار Align Panel

ویرایش شیپ آماده Convert To Bezier Path

خواص شیپ ها Shape Properties ضخامت حاشیه یا استروک شیپ Shape Stroke

رنگ حاشیه شیپ Stroke Color

رنگ داخل شیپ Shape Fill Color

نرمی یا گرد کردن رأس ها یا گوشه های حاشیه شیپ Line Join

نرمی یا گرد کردن ابتدا انتهای حاشیه شیپ Line Cap

استروک یا حاشیه خط چین فاصله دار Stroke Dash

کوچک شدن دنباله استروک یا خط حاشیه Stroke Taper

کوتاه و بلند کردن استروک در مسیر مثل مار Trim Path

برعکس کردن مسیر استروک شیپ Reverse Path Direction

جلسات فصل لایه شیپ افتر افکتس

Average Rating: 5 / 5. Vote Count: 2